Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému)

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, který vedle způsobu ukončení důchodového spoření a způsobu vypořádání prostředků jeho účastníků upravuje rovněž možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získat vyšší procentní výměru starobního důchodu. Společně s uvedeným zákonem nabyl účinnosti také zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, mj. zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou od 1. 1. 2016 upraveny stejným způsobem, jako před zavedením důchodového spoření, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k procentní výměře při výpočtu starobního důchodu.

Komplexní informace ve vztahu k ukončení důchodového spoření a vypořádání prostředků účastníků tohoto spoření jim sdělí jejich penzijní společnost, která má ze zákona povinnost do 31. 3. 2016 zaslat účastníkům oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření a uveřejnit tyto informace také na svých internetových stránkách. Obecně platí, že do 31. 3. 2016 je penzijní společnost povinna zaslat účastníkovi oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření, do 30. 9. 2016 musí účastník penzijní společnosti sdělit své jméno, rodné číslo (datum narození) a zvolený způsob vyplacení prostředků účastníka. Penzijní společnost vyplatí účastníkovi prostředky nejdříve dnem 15. 10. 2016 a nejpozději do dne 31. 12. 2016.

Stávající úprava postupů pro výpočet starobního důchodu z důchodového pojištění za dobu účasti na důchodovém spoření se nemění (za každý celý rok doby důchodového pojištění se započítává pro výpočet procentní výměry starobního důchodu 1,5 % výpočtového základu, zatímco za každý celý rok doby účasti na důchodovém spoření se započítává pouze 1,2 % výpočtového základu). Pokud si účastník bude chtít zajistit procentní výměru důchodu, jako by účastníkem důchodového spoření nebyl, poskytuje mu zákon možnost doplatit si individuálně pojistné na důchodové pojištění. Sníženou procentní výměru starobního důchodu s datem přiznání spadajícím do období let 2016 a 2017, která byla stanovena s ohledem na důchodové spoření, tak bude možné po doplacení pojistného zvýšit na 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění, a to na žádost důchodce; u starobních důchodů přiznávaných po doplacení pojistného bude procentní výměra stanovena již ve výši 1,5 % výpočtového základu za každý získaný rok doby pojištění (tj. bez žádosti). Nebude-li pojistné doplaceno, bude procentní výměra starobního důchodu stanovena ve snížení výši.

Účastník, který bude chtít zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění (musí jít přitom o doplatek za celou dobu účasti na důchodovém spoření před rokem 2016), je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2017 na tiskopisu vydaném ČSSZ požádat OSSZ, v jejímž územním obvodu má trvalý pobyt, o sdělení výše tohoto doplatku. OSSZ pak bude povinna do 90 dnů ode dne obdržení žádosti účastníka sdělit mu písemně výši doplatku na pojistném na důchodové pojištění a lhůtu a způsob zaplacení tohoto doplatku. Doplatek pojistného na důchodové pojištění lze zaplatit nejpozději do 29. 12. 2017 (za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy byla platba připsána na účet OSSZ nebo složena v hotovosti do pokladny OSSZ).

S ohledem na to, že údaje potřebné pro stanovení výše doplatku na pojistném na důchodové pojištění u zaměstnance sdělí na žádost OSSZ jeho místně příslušný správce daně z příjmů, a s ohledem na stanovení výše tohoto doplatku, není v zásadě možné sdělit výši tohoto doplatku před vypořádáním prostředků účastníků důchodového spoření. V případě zaměstnanců bude doplatek činit zpravidla 60 % z pojistného na důchodové spoření, které bylo plátcem pojistného na důchodové spoření odvedeno, u OSVČ 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní roky, v nichž aspoň po část roku byla účastna důchodového spoření, a v této době trval výkon samostatné výdělečné činnosti, ze které mělo být zaplaceno pojistné na důchodové pojištění, a u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíce, v nichž trvala účast na důchodovém spoření, z nichž bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění.

Z důvodů uvedených výše nemohou OSSZ sdělit výši doplatku před 1. 1. 2017, a proto také zákon o ukončení důchodového spoření stanoví, že pokud bude žádost o sdělení doplatku podána před 1. 1. 2017, bude za den obdržení žádosti považován tento den. Předepsaný tiskopis žádosti o sdělení výše doplatku bude vydán ČSSZ v dostatečném časovém předstihu.