Boj proti korupci

Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

 

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 1. 2016:

 1. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.
 2. Bursík & Grafnetter, advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou na 6 měsíců od 26. 11. 2015. Obsahem smlouvy jsou právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám. Hodinová sazba 900 Kč, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin. Finanční prostředky k 1. 1. 2016 nečerpány.
 3. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky – 1 mil. Kč (vč. DPH). Obsahem smlouvy je poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem. Hodinová sazba činí 2 722,50 Kč.  Ke dni  1. 1. 2016 jsou vyčerpány finanční prostředky ve výši 573 086 Kč, přičemž ve 2. pololetí 2015 byly vyčerpány prostředky ve výši 88 481 Kč.

 

Dále zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

 

 

Podezření na korupční jednání můžete oznámit na:

 • V listinné podobě na adresu:

  Česká správa sociálního zabezpečení
  Odbor interního auditu a kontroly
  Křížová 25
  225 08, Praha 5

 

 

 

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v souladu s NV č. 145/2015 Sb. v platném znění

Pro příjem oznámení v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná vlevo u vchodu do jídelny v ústředí ČSSZ a dále pak dle místních podmínek na každé OSSZ. Pro elektronická podání byla zřízena elektronická adresa: zelena.schranka@cssz.cz.

Prošetřovatelem podání byl určen ředitel odboru interního auditu a kontroly.