Boj proti korupci

Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

 

Na této stránce

 

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

Advokáti a advokátní kanceláře

(1. pololetí 2016)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v. o. s.; ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.; Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a. s. a Havel, Holásek&Partners s. r. o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:

MSB Legal, v. o. s. – 2 000 h

ROWAN LEGAL, s. r. o. – 3 000 h

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a. s. a Havel, Holásek & Partners, s. r. o. – 2 000 h

MSB Legal, v. o. s. - Kč 1 766 600,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, s. r. o. – Kč 3 267 000,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a. s. a Havel, Holásek & Partners, s. r. o. - Kč 2 371 600,-- vč. DPH

dosud nečerpány, faktury budou hrazeny v II. pololetí 2016

Bursík & Grafnetter,

advokátní kancelář

rámcová smlouva

právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin

Kč 1 089 000,-- vč. DPH

Kč 908 770,-- vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář, s. r .o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH.

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 624 814,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a. s.

 

dosud nečerpány, faktury budou hrazeny od II. pololetí 2016

 

 

Dále se zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

 

Podezření na korupční jednání můžete oznámit na:

  • V listinné podobě na adresu:

    Česká správa sociálního zabezpečení
    Odbor interního auditu a kontroly
    Křížová 25
    225 08, Praha 5

 

 

 

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v souladu s NV č. 145/2015 Sb. v platném znění

Pro příjem oznámení v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná vlevo u vchodu do jídelny v ústředí ČSSZ a dále pak dle místních podmínek na každé OSSZ. Pro elektronická podání byla zřízena elektronická adresa: zelena.schranka@cssz.cz.

Prošetřovatelem podání byl určen ředitel odboru interního auditu a kontroly.